Własna chmura – OwnCloud 5 – Debian Wheezy cz.2

Print Friendly, PDF & Email

Druga część wpisu dotyczącego proces instalacji oraz konfiguracji ownCloud 5.

5) Dodatki do PHP:

apt-get install php-apc

apt-get install php-xml-parser php5-intl php5-sqlite php5-mysql smbclient curl libcurl3 php5-curl

Na koniec robimy reload:

/etc/init.d/php5-fpm reload


6) Instalacja ownCloud:

Tworzymy strukturę katalogów, powinniśmy mieć już www.example.com, więc musimy utworzyć katalog web:

mkdir -p /var/www/www.example.com/web

Pobieramy ownCloud:

cd /tmp
wget http://download.owncloud.org/community/owncloud-5.0.13.tar.bz2
tar xvfj owncloud-5.0.13.tar.bz2
rm -f owncloud-5.0.13.tar.bz2
cd owncloud 

mv * .htaccess /var/www/www.example.com/web/

Pozwalamy nginx na zapis do wyżej utworzonego katalogu:

chown -R www-data:www-data /var/www/www.example.com/web

Musimy utworzyć bazę danych dla ownCloud:

mysqladmin -u root -p create owncloud

mysql -u root -p

GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'root’@’localhost’ IDENTIFIED BY 'haslo_do_bazy’;

GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'root’@’localhost.localdomain’ IDENTIFIED BY 'haslo_do_bazy’;

FLUSH PRIVILEGES;

quit;

Tworzenie vhosta dla www.example.com:

nano /etc/nginx/sites-available/www.example.com.vhost

Do niego dodajemy poniższe ustawienia:

server {
       listen 80;
       server_name www.example.com example.com;
       root /var/www/www.example.com/web;

       if ($http_host != „www.example.com”) {
                 rewrite ^ http://www.example.com$request_uri permanent;
       }

       index index.php index.html;

       location = /favicon.ico {
                log_not_found off;
                access_log off;
       }

       location = /robots.txt {
                allow all;
                log_not_found off;
                access_log off;
       }

       # Deny all attempts to access hidden files such as .htaccess, .htpasswd, .DS_Store (Mac).
       location ~ /. {
                deny all;
                access_log off;
                log_not_found off;
       }

        client_max_body_size 10G; # set max upload size

        rewrite ^/caldav(.*)$ /remote.php/caldav$1 redirect;
        rewrite ^/carddav(.*)$ /remote.php/carddav$1 redirect;
        rewrite ^/webdav(.*)$ /remote.php/webdav$1 redirect;
        rewrite ^/apps/calendar/caldav.php /remote.php/caldav/ last;
        rewrite ^/apps/contacts/carddav.php /remote.php/carddav/ last;
        rewrite ^/apps/([^/]*)/(.*.(css|php))$ /index.php?app=$1&getfile=$2 last;
        rewrite ^/remote/(.*) /remote.php last;

        error_page 403 = /core/templates/403.php;
        error_page 404 = /core/templates/404.php;

        location ~ ^/(data|config|.ht|db_structure.xml|README) {
                        deny all;
        }

        location / {
                        rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last;
                        rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json last;

                        rewrite ^/.well-known/carddav /remote.php/carddav/ redirect;
                        rewrite ^/.well-known/caldav /remote.php/caldav/ redirect;

                        rewrite ^(/core/doc/[^/]+/)$ $1/index.html;

                        try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
        }

        location ~ ^(.+?.php)(/.*)?$ {
                        try_files $1 =404;
                        include fastcgi_params;
                        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$1;
                        fastcgi_param PATH_INFO $2;
                        fastcgi_param HTTPS $https;
                        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
                        fastcgi_intercept_errors on;
                        fastcgi_index index.php;
                        fastcgi_buffers 64 4K;
        }

        location ~* ^.+.(jpg|jpeg|gif|bmp|ico|png|css|js|swf)$ {
                        expires 30d;
                        access_log off;
        }

}


Tworzymy dowiązanie symboliczne dla vhosta:

cd /etc/nginx/sites-enabled/
ln -s /etc/nginx/sites-available/www.example.com.vhost www.example.com.vhost

Na koniec robimy reload:

/etc/init.d/nginx reload

7) Końcowe ustawienia:

Wpisujemy w przeglądarkę adres www.example.com, następnie wpisujemy login oraz hasło, dodatkowo wybieramy poniżej AdvancedWybieramy jako bazę MySQL:


Po poprawnym skonfigurowaniu narzędzia możemy zacząć korzystać z naszej małej prywatnej chmury:Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT