Skrypt tworzący backup katalogu – VBS cz.12

Następną koniecznością w firmie było stworzenie narzędzia, przy pomocy którego możliwe było skopiowanie konkretnego katalogu zawierającego ustawienia maszyn. Tym samym zabezpieczyliśmy się na wypadek uszkodzenia dysku komputera przed utratą ważnych ustawień maszyny. 1) Sprawdzenie włączonych maszyn oraz utworzenie katalogów przechowujących backup. Poniższa funkcja sprawdza, która maszyna jest włączona oraz na dysku przeznaczonym na backup tworzony jest katalog z ich nazwą. function Backup() ' maszyny Online+ tworzenie katalogow na dysku Set

Skrypt kasujący stare pliki – VBS cz.11

Ostatnimi czasy w firmie musiałem pobawić się nieco w programistę, aby ułatwić sobie życie oraz ograniczyć stratę czasu na powtarzające się czynności. Na maszynach produkcyjnych mamy kilkanaście komputerów sterujących ich pracą. Codziennie pojawiają się na nich dziesiątki plików w których znajdują się informacje techniczne potrzebne do produkcji okien. Aby zaoszczędzić sobie spacerów po hali stworzyłem skrypt dzięki, któremu kasowane są tylko pliki z konkretnym rozszerzeniem, i tylko takie które mają

Automatyczne uruchamianie makra

Na potrzeby firmy musiałem napisać makro, które po uruchomieniu zostałoby automatycznie wykonane. Wiedziałem w jaki sposób stworzyć makro, które wykona się przy pomocy skrótu klawiszowego lub też po przypisaniu makra do buttona. Jednak znalazłem sposób, przy pomocy którego makro wykona się samo. 1) Uruchamiamy Dewelopera z menu: 2) W sekcji ThisWorkbook wklejamy kod naszego makra: 3) Po uruchomieniu ponownie pliku makra pojawi się informacja o godzinie w okienku oraz w

Skrypt pokazujący klucz systemu Windows (7,8,10) oraz Office(2007,2010,2013) – Skrypty VBS cz.10

Czasami zachodzi potrzeba wyciągnięcia klucza zarówno z Windows jak i Office. Oczywiście można użyć programów takich jak np.: http://www.instalki.pl/programy/Download/Windows/odzyskiwanie_klucza.html. Jednak przy np. 40 stacjach, na których trzeba zainstalować taki program może być dużym utrudnieniem a na pewno jest stratą czasu. Dlatego można utworzyć skrypt z opcją dopisywania informacji do pliku i w ten sposób po krótkim spacerze po firmie zebrać potrzebne nam informacje do przygotowania inwentaryzacji. Wrzucamy skrypt np. na pendrive

Zdalne zbieranie informacji o komputerach w sieci – Skrypty VBS cz.9

Przy pomocy Win32_ możemy zebrać praktyczne wszystkie informacje o komputerze jakie są tylko możliwe.Poniższy skrypt pozwala nam na zebranie informacji ze zdalnych komputerów w naszej sieci, zarówno za pomocą nazw jak i adresów IP. Na dysku C: tworzymy 2 pliki .txt: -Computer.txt – gdzie wpisujemy listę komputerów do skanowania, jeżeli wpiszemy . (kropka) sczytamy dane z lokalnego komputer (w załączniku przykład jak wpisać nazwy komputerów, zamiast nazw można wpisać adresy

Zmiana hasła dla użytkownika domenowego – Skrypty VBS cz.8

Przy pomocy poleceń wbudowanych w Windows 2008 możemy w szybszy sposób zmienić pewne parametry systemu takie jak hasło dla użytkownika. W tym celu użyjemy polecenia dsquery -user oraz dsmod -user dsquery user -samid  login_użytkownika | dsmod user -pwd nowe_hasło Oczywiście pod login_użytkownika oraz nowe_hasło wpisujemy poprawne dane. Polecenie działa, my nie musimy szukać w AD użytkownika wystarczy wpisać jego nazwę, jednak wpisywanie za każdym razem polecenia gdy użytkownik zapomni hasła

Wyłączenie kilku kont użytkowników w AD – Skrypty VBS/ BAT cz.7

Przy pomocy skryptu VBS możemy wyłączyć grupowo konta które są nieaktywne od jakiegoś czasu, lub konta takich osób które już nie pracują. 1) Blokowanie osób, które nie pracują w firmie: Do pliku users dodajemy konta, które chcemy zablokować, w pliku disabledusers mamy informacje które konta zostały zablokowane. strFile = „c:users.txt” strLogFile = „c:disabledusers.log” Const ForReading = 1 Const ForAppending = 8 Const ADS_UF_ACCOUNTDISABLE = &H02 intCount = 0 intDisabledCount =

Podstawowe informacje o maszynie (Nazwa oraz Ilość Ram) – Skrypty VBS cz.6

Skrypcik pokazujący jak się nazywa oraz ile pamięci (w GB) operacyjne ma maszyna na której taki skrypt uruchamiamy. strComputer = „.” Set objWMIService = GetObject(„winmgmts:” & „{impersonationLevel=impersonate}!\” & strComputer & „rootcimv2”) Set colSettings = objWMIService.ExecQuery („Select * from Win32_ComputerSystem”) For Each objComputer in colSettings  Wscript.Echo  objComputer.Name & ” ma ” & Round(((objComputer.TotalPhysicalMemory)/1073537024),2) & ” GB RAM „Next

Tworzenie nowego użytkownika w AD – Skrypty VBS cz.5

Skrypt umożliwiający utworzenie nowego konta lub kont w zadanej jednostce organizacyjnej. Musimy uzupełnić według własnych potrzeb zmienne określające nazwę jednostki organizacyjnej oraz nazwę konta które chcemy stworzyć. Dim objDomain, objOU, ouName, userName ’NAZWA TWORZONEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJouName = „Studenci”’NAZWA TWORZONEGO KONTAuserName = „Student” Set objRootDSE = GetObject(„LDAP://rootDSE”)Set objDomain = GetObject(„LDAP://” & objRootDSE.Get(„defaultNamingContext”)) ’TWORZENIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ O NAZWIE STUDENCISet objOU=objDomain.Create(„organizationalUnit”, „ou=” & ouName)objOU.SetInfo Set objContainer = GetObject(„LDAP://OU=Studenci,” & objRootDSE.Get(„defaultNamingContext”)) ’TWORZENIE 10 UŻYTKOWNIKÓW O

Odblokowywanie oraz zmian hasła dla konta w AD – Skrypty VBS cz.4

Droga Administratora IT.