23 najbardziej przydatne obiekty GPO dla bezpieczeństwa

GPO - Najbardziej przydatne obiekty

Lista typowych zasad grupy Active Directory (GPO), które należy zaimplementować w środowisku Active Directory ze względu na bezpieczeństwo i wygodę administrowania. Pamiętaj, że nie wszystkie z tych ustawień mogą być odpowiednie dla Twojego środowiska, więc rozważ każde z nich w odniesieniu do swoich wymagań oraz możliwości. Podobnie jak w przypadku wszystkich ustawień GPO, przed wdrożeniem … Dowiedz się więcej

#14 Group Policy Object – Powiadomienia dla użytkownika zdalnego

#14 GPO powiadomienia RDP

Powiadomienia użytkowników zdalnych przez Group Policy Object. 📚 Materiały wykorzystane w lekcji: Pop up: -WindowStyle hidden -Command „& {[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(’System.Windows.Forms’); [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show(’Automatic logoff after 1 hour of inactivity’,’WARNING’)}” Clock pop up: -WindowStyle hidden -Command „[reflection.assembly]::loadwithpartialname(’System.Windows.Forms’);[reflection.assembly]::loadwithpartialname(’System.Drawing’);$notify = new-object system.windows.forms.notifyicon;$notify.icon = [System.Drawing.SystemIcons]::Information;$notify.visible = $true;$notify.showballoontip(10,’WARNING’,’Automatically logoff after 1 hour of inactivity’,[system.windows.forms.tooltipicon]::None)”

#8 Group Policy Object (GPO) – konfiguracja szablonu Google Chrome

#8 GPO Chrome Template

Poza zarządzaniem IE (jako wbudowany szablon), Firefox, poprzez GPO można również zarządzać szablonami Google Chrome. 📚 Materiały wykorzystane w lekcji: https://chromeenterprise.google/browser/download/#download Skrypt kopiowania szablonu do GPO: cd C:\GoogleChromeEnterpriseBundle64\Configuration\admxcopy /y chrome.admx C:\Windows\PolicyDefinitionscopy /y google.admx C:\Windows\PolicyDefinitionscd en-UScopy /y chrome.adml C:\Windows\PolicyDefinitions\en-UScopy /y google.adml C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US

beitadmin.pl - Droga Administratora IT