Żaden język nie może obyć się bez operatorów, dzięki którym możemy dodawać, mnożyć, odejmować  czy dzielić, ale również porównywać parametry ze sobą.

Poniżej lista dostępnych operatorów, z których możemy skorzystać podczas pracy z SQL.
1) Operatory arytmetyczne:
Najczęściej używane operatory:
1.1)  + – dodawanie,
1.2)  –  – odejmowanie,
1.3) * – mnożenie,
1.4) / – dzielenie
2) Łączenie dwóch ciągów znakowych:
Możemy połączyć dwa ciągi znakowe możemy użyć konkatenacji – ||.
3) Porównywanie zmiennych:
Zmienne możemy również ze sobą porównywać:
3.1) > – większe niż,
3.2) >= – większe lub równe niż,
3.3) = – równe,
3.4) < – mniejsze niż,
3.5) <= – mniejsze lub równe niż,
3.6) <> – wartości zmiennych są różne od siebie,
3.7) != –  wartości zmiennych są różne od siebie (brak zgodności ze standardem ISO),
4) Operatory zakresu:

a [NOT] BETWEEN c AND d – operator ten pozwala na sprawdzenie czy wartość pod zmienną  mieści się (nie mieści) w zakresie reprezentowanym przez zmienne c oraz d, jest to zakres domkmięty ,
a [NOT]  IN (a1, a2, …, an) – operator sprawdza czy zmienna a znajduje się na liście od a1 do an.   
 
5) Wzorce:

a [NOT] LIKE b –sprawcza czy a odpowiada wzorcowi b, lub też nie odpowiada przy wykorzystaniu NOT,

a IS [NOT] NULL – sprawdza czy wartość zmiennej a ma wartość NULL czy też jest różna od NULL

5) Operatory logiczne:

Operatory  AND, OR, NOT  często wykorzystywany w elektronice oraz przy teoretycznym budowaniu bramek logicznych. Jednak możemy je również zastosować w SQL:
Łatwiej zasadę działania będzie przedstawić jako zapytania:
Poniższe zapytanie sprawdza czy wartość wiek mieści się w zakresie (10,20):

select * from przyjaciele where wiek > 10 and wiek < 20; 
Poniższe zapytanie sprawdza czy zmienna imie ma wartość: Janek lub Ania:
select * from przyjaciele where imie=’Janek’ or imie=’Ania’
Ostatnie zapytanie sprawdza dla których wierszy zmienna wiek jest równa 10 i osoba nie ma na imie Janek
select * from przyjaciele where wiek= 10 and not imie=’Janek’

Tak jak w matematyce mamy kryteria, którymi kierujemy się podczas liczenia (w pierwszej kolejności nawiasy, później mnożenie itd), podobnie sprawa ma się w przypadku SQL, poniżej operatory od najwyższego priorytetu:

*, / , NOT
+, – , ||
< , <= ,  = ,  >= , > , <> , !=, IS, IN, BETWEEN, LIKE,
AND
OR


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.