Ngix wraz z PHP oraz MySQL – Debian Squeeze cz.1

Print Friendly, PDF & Email

Ngix jest wydajnym serwerem HTTP, dzięki niewielkim wymaganiom oraz prostocie konfiguracji może zostać wykorzystany do uruchomienia Squirrel Mail (to w drugiej części).


Na początek oczywiście musimy sprawdzić jaki mamy adres IP (ifconfig). Następnie rozpoczniemy instalację podstawowych komponentów:

1) MySQL 5:

apt-get install mysql-server mysql-client

W trakcie instalacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła dla konto root. 


2) Ngix:

apt-get install nginx

Startujemy go:

/etc/init.d/nginx start

Tworzymy domyślne katalogi dla ngix’a oraz dodajemy go do grupy www:

mkdir /var/www

chown www-data:www-data /var/www

Po wpisaniu adresu IP naszej maszyny otrzymamy co prawda błąd 403, jednak mimo wszystko będzie to oznaczało, że ngix działa.


3) PHP 5:


apt-get install php5-cgi php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

Edytujemy: /etc/php5/cgi/php.ini

nano /etc/php5/cgi/php.ini

Odszukujemy linijkę: cgi.fix_pathinfo=1 i usuwamy z niej „;”

Następnie instalujemy lighttpd:

apt-get install lighttpd

Dostaniemy błąd uruchomienia, ponieważ 80 port jest już zajęty.

Dlatego uruchomimy go na porcie, np. 9000, dodając poniższą linijkę na koniec  /etc/rc.local:

vi /etc/rc.local

/usr/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -u www-data -g www-data -f /usr/bin/php5-cgi -P /var/run/fastcgi-php.pid4) Konfiguracja ngix’a:


W pliku odnajdujemy / dopisujemy:

worker_processes  5;
keepalive_timeout   2;

Konfigurujemy Vhost:

vi /etc/nginx/sites-available/default

Dodajemy do niego:

server {
        listen   80; ## listen for ipv4
        listen   [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6
        server_name  _; # Add your domain 
        access_log  /var/log/nginx/localhost.access.log;
        location / {
                root   /var/www;
                index  index.php index.html index.htm;
        }
        location /doc {
                root   /usr/share;
                autoindex on;
                allow 127.0.0.1;
                deny all;
        }
        location /images {
                root   /usr/share;
                autoindex on;
        }
        #error_page  404  /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        #
        #error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        #location = /50x.html {
        #       root   /var/www/nginx-default;
        #}
        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #
        #location ~ .php$ {
                #proxy_pass   http://127.0.0.1;
        #}
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #
        location ~ .php$ {
                try_files $uri =404;
                fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
                fastcgi_index  index.php;
                fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /var/www$fastcgi_script_name;
                include         fastcgi_params;
        }
        # deny access to .htaccess files, if Apache’s document root
        # concurs with nginx’s one
        #
        location ~ /.ht {
                deny  all;
        }
}

Restartujemy ngix’a:

/etc/init.d/nginx restart


Sprawdzimy czy PHP działa, tworzymy index.php w /var/www:<?
phpinfo();

?>


Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT